2018. december 14. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2018     www.bajabela.sulinet.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Iskolánkról Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester

Bélap


E-KRÉTA HELP

2018/2019 Házirend Ped. program Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat Emelt szint IMIP SzMSz Helyi értékelési szabályzat Info szabályzat SzMK SzMSz GDPR

HázirendI. Általános rendelkezések

A közoktatásról szóló törvény 40.§ (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a házirendben kell szabályozni. A házirendet az iskola vezetője készíti el, a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváha-gyásával válik érvényessé. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a diákönkormányzatot és a szülői szervezetet egyetértési jog illeti meg.
A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken, valamint a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha az azokon való részvétel az iskola szervezésében történik.
A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra és az intézmény dolgozóira egyaránt. A házirend a hatályba lépés nap-jától visszavonásig érvényes, folyamatosan az iskola területére való belépéstől, annak elhagyásáig, továbbá a közös ren-dezvények időtartama alatt. A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmező intézkedésnek, fegyelmi eljárás le-folytatásának van helye, melynek részletes szabályait a törvény tartalmazza.
A házirend módosítását – indokolt esetben - kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, szülői szervezet, diák-önkormányzat. A tanév megkezdését követő egy hónapon belül az iskola vezetősége és a diákönkormányzat áttekinti a házirendet, és határoz arról, hogy szükséges-e módosítani. A házirend módosítására tett javaslatokat az iskola igazgatójá-hoz kell benyújtani. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon belül dönt a nevelőtestület.


Vissza a főoldalra