2019. janur 20. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2019     www.bajabela.sulinet.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Iskolánkról Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester

Bélap


E-KRÉTA HELP

2018/2019 Házirend Ped. program Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat Emelt szint SzMSz Helyi értékelési szabályzat Info szabályzat SzMK SzMSz GDPR

HázirendII. KÖTELESSÉGEINK
 1. Becsöngetéskor a tanteremben, illetve a szaktanterem előtt tartózkodni.Az óra megkezdése után érkező tanuló késését a szaktanár az osztálynaplóba bejegyzi; a tanuló késését igazolhatja: igazgató, osztályfőnök, szaktanár, kollégiumi nevelőtanár szülő, orvos.
 2. Órarendi lyukasóra esetén csak osztályfőnöki vagy szülői beleegyezéssel hagyhatjuk el az iskolát. A szülő a tanév elején egész tanévre szóló engedélyt adhat ezekre az esetekre. (Egyébként a lyukasórákon – a tanítás zavarása nélkül – az iskola területén, lehetőleg a könyvtárban tartózkodunk.)
 3. Tanítás alatt csak indokolt esetben hagyhatjuk el az iskolát, akkor is csak az osztályfőnök, vagy az igazgatóhelyettesek által kitöltött kilépő cédulával.
 4. A hetesek órakezdés előtti feladata a tanterem szellőztetése, a tábla letörlése, a szivacs kimosása, a kréta beszerzése, a szaktanár megérkezéséig a rend fenntartása, a tanulók számbavétele, majd órakezdéskor a hiányzók jelentése. A hetesek jelentik az iskolavezetésnek, ha a szaktanár a becsengetés után 10 perccel még nem jelent meg az órán –csoport szinten a szaktanár által kijelölt hetesek -.
 5. Közreműködünk abban, hogy saját környezetünk és az általunk alkalmazott eszközök rendben legyenek. A padokban nem hagyunk szemetet. A másik csoport által okozott kárt, rendetlenséget azonnal jelentjük a szaktanárnak vagy az osztályfőnökünknek. A tanítási idő után a tantermekben saját felelősségünkre hagyhatjuk ott felszerelésünket.
 6. Közreműködünk a tanítási órák, az iskolai rendezvények megvalósításában, azok lezárásában életkorunkhoz, fejlettségünkhöz igazodva; pedagógus vagy más felnőtt felügyelete, szükség esetén irányítása mellett.
 7. Tudomásul vesszük, hogy az általunk okozott kárt - a közoktatási törvény 77.§-ának (2) bekezdésében meghatározott keretek között - kötelességünk megtéríteni. Az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyv, tartós tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt a tanuló, illetve kiskorú tanuló szülője köteles az iskolának megtéríteni. A kártérítés összegére – a természetes elhasználódás mértékét figyelembe véve – a könyvtáros tesz javaslatot, melyet az igazgató hagy jóvá. A kártérítési összeg csökkenthető, mérsékelhető, ha a tanuló anyagi és szociális helyzete indoklja.
 8. A tanév elején ismertetett tűz-és balesetvédelmi előírásokat megtartjuk. A balesetet, tüzet azonnal jelentjük a szaktanárnak vagy az illetékes igazgatóhelyettesnek.
 9. Az iskolai munkarendet érintő tevékenységünket (pl. egyesületben sportolás, zeneiskolai tanulmányok, néptánc...) bejelentjük az osztályfőnökünknek.
 10. Ellenőrző könyvünket mindig magunknál tartjuk az iskolában a tanítási órán. Az értesítéseket a következő tanítási napra - a kollégisták a következő hazautazást követő első tanítási napra -, érdemjegyeinket havonta legalább egyik szülőnkkel aláíratjuk.
 11. Betegség miatti hiányzásunkat az ellenőrző könyvben a szülő és az orvos által aláírva igazoljuk. Betegség vagy egyéb ok miatti hiányzás esetén utólagosan a szülő egy tanévben legfeljebb 3 alkalommal összesen 3 napot igazolhat. Mulasztásunkat a hiányzás utáni első iskolába érkezésünket követő osztályfőnöki órán, de legkésőbb 2 héten belül igazoljuk.
 12. Rendkívüli esetben szüleink személyesen vagy ellenőrző könyv útján előzetes engedélyt kérhetnek a távolmaradásra. Évente összesen legfeljebb 3 napra az osztályfőnöktől, hosszabb időre - például edzőtábor esetén - az iskola igazgatójától. Az ilyen módon engedélyezett hiányzást utólag már nem kell igazolni.
 13. Kötelességünk a könyvtári tartozást legkésőbb az utolsó tanítási napunk előtt két héttel rendezni.
 14. Az adatainkban, tanulói jogviszonyunkban bekövetkezett változást kötelességünk az iskolatitkárnál, osztályfőnöknél mielőbb bejelenteni. A tanulói jogviszony megszűnése előtt az iskola tulajdonát képező tárgyakat, eszközöket stb. kötelességünk visszaszolgáltatni.
 15. Az iskolaközösség előtti igazgatói értékelésen kötelességünk megjelenni.
 16. Egymás emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartjuk.
 17. Iskolai és otthoni, szóbeli és írásbeli feladatainkat rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinknek megfelelően végezzük el.
 18. Az iskolában, az iskola előtt és az iskola által szervezett foglalkozásokon, kirándulásokon, rendezvényeken nem dohányzunk, szeszesitalt, kábító hatású szereket nem fogyasztunk.
 19. Olyan dolgokat, amelyek a tanításitanulási folyamathoz nem szükségesek Tanulóink csak a szülő felelősségére, dolgozóink csak saját felelősségükre hozhatnak az iskolába, illetve iskolai rendezvényekre (pl: mobiltelefon, ékszer, értékes ruházat stb.). Indokolt esetben a titkárságon kérhető a megőrzés.
 20. Az iskolán kívül is a törvényt tisztelő állampolgár magatartási normái szerint viselkedünk.
 21. Az épületen belül néhány engedélyezett hirdetőfelületnek van kiírt felelőse. (A munkaközösségek hirdető tábláinak a munkaközösségvezető, a továbbtanulási híreknek az egyik igazgatóhelyettes, a DÖK-táblának az IDB elnöke és a kultúrfelelőse) Ezeken a hirdető felületeken csak az oda kiírt felelős engedélyével lehet hirdetést, plakátot elhelyezni, kiírni (továbbiakban: „hirdetni”). A többi engedélyezett hirdetőfelületen, továbbá azokon kívül máshol a gimnázium épületén (falain, kapuin, ablakain, stb…) történő hirdetéshez kötelességünk az igazgató – távollétében valamelyik igazgatóhelyettes – engedélyét kérni.

Vissza a főoldalra