2018. december 12. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2018     www.bajabela.sulinet.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Iskolánkról Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester

Bélap


E-KRÉTA HELP

2018/2019 Házirend Ped. program Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat Emelt szint IMIP SzMSz Helyi értékelési szabályzat Info szabályzat SzMK SzMSz GDPR

HázirendIII. JOGAINK
Jogaink gyakorlása során másokat nem korlátozhatunk jogaik gyakorlásában, továbbá a joggyakorlás nem veszélyeztetheti saját, illetve mások egészségét, testi épségét és művelődéshez való jogát.

 1. Jogunk van hozzájutni a jogaink gyakorlásához szükséges információkhoz, és kérésünkre tájékoztatást kapni a jogaink gyakorlásához szükséges eljárásokról: a diákönkormányzattól, osztályfőnöktől, iskolavezetéstől.
 2. Jogunk van problémás ügyeinkkel a szaktanárokat, az osztályfőnököt, az iskola igazgatóhelyetteseit, az igazgatót vagy a szülői szervezetet illetve a diákönkormányzatot felkeresni. (A sorrend betartása nem kötelező.)
 3. Kérdéseket intézhetünk, javaslatokat tehetünk az iskolavezetésnek, tanárainknak, a szülői szervezetnek a személyünkkel vagy a tanulmányainkkal kapcsolatos területeken, és ezekre 30 napon belül jogunk van érdemi választ kapni. Az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilváníthatunk tanáraink munkájáról, az iskola működéséről.
 4. Véleményezhetünk bármit, ami az iskolai élettel összefügg.
 5. A tanulók nagyobb (évfolyamnyi) közösségét érintő kérdésekben az iskolavezetésnek ki kell kérnie a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét
 6. Választók és választhatók vagyunk a diákképviseletbe, érdekeink képviseletéért a diákönkormányzathoz fordulhatunk. A diákönkormányzat működését, jogkörét annak működési szabályzata határozza meg.
 7. A kötelező és a választható tantárgyakon kívül érdeklődésünknek megfelelően szakkörökbe, diákkörökbe járhatunk, ilyenek szervezését kezdeményezhetjük pedagógiai programunk alapján a tanév első 2 hetében
 8. A tanulók, illetve szülők igénye alapján a 7-10. évfolyamokon napközi otthonos, illetve tanulószobai ellátást kaphatunk pedagógiai programunknak megfelelően. (A következő tanévre szóló igény a tanév utolsó két hetében nyújtható be az igazgatónak)
 9. Szükség esetén időszakos felzárkóztató foglalkozást (korrepetálást) kérhetünk tanárainktól.
 10. Jogunk van az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit (pl: csónakház, számítógépterem, könyvtár, stb.) a megfelelő szabályok betartásával használni. Az egyes létesítményekre vonatkozó szabályok az adott helyiségben, valamint az iskolai honlapon olvashatók.
 11. Az iskola fénymásoló berendezéseit nyelvvizsgabizonyítvány-másolat és bizonyítványmásolat készítéséhez ingyenesen, az érettségi dolgozatok másolásához költségtérítésessel vehetjük igénybe.
 12. Jogunk van az osztálynaplóba bekerülő érdemjegyekről, bejegyzésekről (például: késés, mulasztás, dicséret, figyelmeztetés...) azonnal értesülni.
 13. Jogunk van témazáró és egyéb dolgozatainkat - szaktanárunk 5 tanítási napnál hosszabb távollétét kivéve - 15 tanítási napon belül kijavítva és értékelve visszakapni.
 14. 14. A bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül - kiskorú tanuló esetén szüleink aláírásával - jogunk van kérni, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tegyünk. A kérelmet a gimnázium igazgatójához kell eljuttatni további intézkedés céljából.
 15. 15. A félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző harmincadik napig - kiskorú tanuló esetén szüleink aláírá-sával - jogunk van kérni, hogy osztályzataink megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt adjunk számot tudásunkról. A kérelmet a gimnázium igazgatójához kell benyújtani további intézkedés céljából.
 16. Jogunk van a témazáró dolgozatok időpontját 1 héttel előre tudni.
 17. Jogunk van 1 napon legfeljebb 2 témazárót írni.
 18. 11. és a 12. évfolyamon - az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában, a pedagógiai programunk és az igazgató által meghatározott tantárgyfelosztás alapján meghatározott keretek között - jogunk van megválasztani tantárgyakat, és ha erre lehetőség van, a tantárgyat tanító pedagógust is. E jogok gyakorlásáról, a jelentkezés módjáról az iskola a megfelelő évfolyamra lépés előtt tájékoztatást ad.
 19. Családunk anyagi helyzetétől függően jogunk van a hatályos jogszabályok alapján ingyenes vagy kedvezményes étkezést, tanszerellátást kérni. A kérelmeket a szükséges igazolásokkal együtt a titkárságra kell beadni.
 20. Jogunk van az iskola alapítványától szociális ösztöndíjat, szociális, illetve egyéb támogatást kérni.. A kérelmeket illetve a pályázatokat az alapítvány kuratóriumához kell eljuttatni a titkárságon keresztül.
 21. Személyes adatainkat feldolgozni, tárolni csak a törvényes előírások betartásával szabad.
 22. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatást szociális rászorultsági alapon igénybe vehetjük, amennyiben ezt az intézményi költségvetés lehetővé teszi
 23. 23. A tankönyv az iskolai könyvtárból megvásárolható. A megvásárlás feltétele, hogy a tanuló a tankönyvet legalább 3 hónapig használja, a tankönyv áraként pedig a tankönyv elhasználódási fokát alapul vevő árat kifizesse. A tankönyv árára a könyvtáros tesz javaslatot, amelyet az igazgató hagy jóvá.
 24. A tanuló által készített (szellemi, művészeti,...) alkotásokat az iskola legkésőbb az aktuális tanév végén visszaszolgáltatja a tanuló kérésére. Amennyiben a tanuló nem tart igényt az alkotására, az térítés nélkül az iskola tulajdonába kerül.

Vissza a főoldalra