2018. december 14. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2018     www.bajabela.sulinet.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Iskolánkról Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester

Bélap


E-KRÉTA HELP

2018/2019 Házirend Ped. program Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat Emelt szint IMIP SzMSz Helyi értékelési szabályzat Info szabályzat SzMK SzMSz GDPR

HázirendVI. KÉSÉSEK, HIÁNYZÁSOK
 1. Az első alkalommal bekövetkező igazolatlan hiányzás esetén az osztályfőnök értesíti a szülőt. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.
 2. Ha az iskola értesítése eredménytelen marad, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az osztályfőnök értesíti a gyermek-és ifjúságvédelmi felelőst, aki felveszi a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálattal. A gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresik a tanuló szü-leit, és ismételten felhívják a figyelmet a várható következményekre.
 3. Ha az igazolatlan hiányzások száma ennek ellenére eléri a kilenc órát, az iskola és a gyermekjóléti szolgálat ismét megkeresi a szülőt, a jegyző értesítése előtt. Minden ese-ményt, történést, az osztályfőnök a naplójegyzet rovatába hivatalosan rögzít (dátum, aláírás).
 4. 4. Ha a tanköteles tanuló egy tanítási évben 10 óránál többet mulaszt igazolatlanul, az iskola igazgatója hivatalosan értesíti a szülőt, a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt valamint a gyermekjóléti szolgálatot. A jegyző gyámhatóságként eljárva végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a jogkövetkezményekre. Az iskola közreműködik a gyermekjóléti szolgálattal az intézkedési terv elkészítésében, amely „a mulasztás okának feltárására fi-gyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.”
 5. Ötven óra igazolatlan mulasztás esetén az iskola igazgatója értesíti a lakóhely szerinti illetékes jegyzőt. A jegyző elrendeli a gyermek védelembe vételét – amennyiben a védelembevétel még nem áll fenn - , továbbá a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését.
 6. 30 tanítási óránál több igazolatlan hiányzás - nem tanköteles korú tanuló esetén - a tanulói jogviszony megszűnését vonja maga után, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőt legalább kettő alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.
 7. 7. Ha a tanulónak egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát és emiatt év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható. A nevelőtestület osztályozó vizsga letételét engedélyezi, ha az igazolatlan mulasztások száma nem haladja meg az igazolt mulasztások számát és az iskola eleget tett a mulasztással kapcsolatos értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló mulasztásainak a száma már az első félév végére eléri, illetve meghaladja a meghatározott mértéket, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 150 óra hiányzás után az osztályfőnök értesíti a szülőt.
 8. 8. Ha a tanulónak egy adott tantárgyból egy tanítási évben az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a tanítási órák 30 %-át, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, akkor a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett a jogszabályban előírt értesítési kötelezettségének.
 9. Ha a tanuló nem írja meg a témazáró dolgozatoknak legalább a felét, akkor az adott tárgyból a szaktanár döntése alapján osztályozható, vagy az év végi osztályozó konferencia előtti tanítási napig osztályozó vizsgát kell tennie (A szaktanárnak joga, de nem kötelessége az elmaradt témazáró dolgozatokat bepótoltatni.)
 10. Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanórai foglalkozásra (emelt szintű, tagozat…), akkor a tanév végéig köteles azon részt venni.
 11. Az iskola igazgatója tanév közben indokolt esetben és csak a tanuló - iskolai nyomtatványon beadott és a szaktanár, valamint a szülő által is véleményezett és aláírt - írásbeli kérelmére felmentést adhat bármelyik tanórai foglalkozáson való további részvétel alól, illetve engedélyezheti új tantárgy felvételét. (A felmentést a félév, illetve a tanév vége előtt legfeljebb 1 hónappal csak rendkívül indokolt esetben adja meg az igazgató.)
 12. Nyelvvizsga (legalább középfokú C típusú) megléte esetén az iskola igazgatója felmentheti a tanulót az óralátogatás alól, ha az érintett tanuló a bizonyítvány megszerzését követő érettségi vizsgaidőszakban előrehozott érettségi vizsgát tesz az adott nyelvből.
 13. A tanulmányi versenyekkel összefüggő igazolt távollétek:
  VersenyekTanítási napVerseny napja
  Országos  
  1. forduló-3. óra után
  2. forduló11
  döntő51
  Megyei  
  1. forduló-4. óra után
  2. forduló11
  Felsőoktatási intézmények nyílt napjain való részvételre a 12. évfolyamosok 3 napot vehetnek igénybe tanévenként.
  Az osztályfőnökkel előzetesen egyeztetni szükséges.
  A gimnáziumban szervezett felsőoktatási tájékoztatókon az érintett tanulók osztályfőnöki engedéllyel vehetnek részt.

Vissza a főoldalra