2019. janur 22. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2019     www.bajabela.sulinet.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Iskolánkról Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester

Bélap


E-KRÉTA HELP

Hírek - Információk


Bélás Baráti Kör - hírlevél 2010. februr 22.
A Baráti Kör taggyûlésérõl

Körünk 2009. november 14-én tartotta ötévente esedékes taggyûlését. A leköszönõ vezetõség nevében Bálint László elnök számolt be a 2004-2009 közötti idõszakban végzett munkáról. Örömmel állapította meg, hogy az alma mater és a Baráti Kör kapcsolata kíváló. Ezt bizonyította többek közt az iskola fennállása 250 éves jubileumi ünnepségsorozatának elõkészítésében és lebonyolításában való szoros együttmûködés is. A jeles évforduló elõtti évben taglétszámunk is gyors ütemben nõt: jelenleg 244 ta-gunk van. p> A beszámoló a következõképpen összegezte az öt év pénzügyeit:
Kimutatás öt év bevételeirõl és kiadásairól

Bevételek
2005. nyitó 87 649 Ft
Tagdíjbevétel 1 768 825 Ft
1 %-ból 733 988 Ft
Kamat 13 852 Ft
Összes bevétel: 2 604 314 Ft
Kiadások
az iskola támogatása 2 090 000 Ft
bankköltség 87 925 Ft


Összes kiadás: 2 177 925 Ft
Bankszámlánk záró egyenlege: 426 389 forint.
A taggyûlés fontos napirendi pontja volt az alapszabály módosítása, amelynek szükségességére a Baja Városi Ügyészség törvényességi felügyeleti célvizsgálata hívta fel a figyelmet. A gondosan végrehaj-tott és egyhangúlag elfogadott módosítás után alapszabályunk minden törvényi feltételnek megfelel. (Egységes szerkezetbe foglalt szövege a www.bajabela.sulinet.hu honlapon olvasható.)
A taggyûlés a következõ öt évre megválasztotta a tisztségviselõket és a választmány 22 tagját. Az el-nök és a pénztáros személyében nem történt változás: Bálint László és Hatháziné Szabados Etelka újra bizalmat kapott. A titkár Jaloveczkiné Pauk Eszter lett (1976-tól 1980-ig a III. Béla Gimnázium tanuló-ja volt, jelenleg az iskola igazgatóhelyettese.) A választmányba három új tag került: a Kör elõzõ cik-lusbeli titkára, dr. Tóth Ferenc, valamint az 1987-ben érettségizett Antal Gábor és az 1996-ban érettsé-gizett Eichardt Balázs.
A Baráti Kör új vezetõsége:
Bálint László elnök, Jaloveczkiné Pauk Eszter titkár, Hatháziné Szabados Etelka pénztáros
Dr. Abonyi József
Antal Gábor
Bagóczki Csanád
Dr.BernschützSándor
Darnai Erzsébet
Eichardt Balázs
Dr. Heitzmann Judit
Karsay Lehel
Kollár Ferenc
Dr. Kiss Zoltán
PassnéSárköziAndrea
Dr. Péterfi Tamás
Pappné Jánics Ildikó
Révfy Tivadarné
Somosy Katalin
Dr. Szarka Ildikó
Szarvas Miklós
Szélinger Jenõ
Dr.SztanánéDr.Babits Edit
Dr. Tóth Ferenc
Várhalmi Miklós
Dr. Vattay Álmos
A taggyûlés után a résztvevõk a második világháború hõseinek és áldozatainak emléktábájánal koszorúzással emlékeztek meg az elhunyt tanárokról és diáktársaikról.
A választmány ezután tartott ülésén a következõket delegálta az elnökségbe:dr. Abonyi József, dr. Péterfi Tamás, Révfy Tivadarné, dr. Tóth Ferernc. A három tisztségviselõvel együtt õk alkotják a Baráti Kör elnökségét.

Tagdíjfizetés

A „Készpénzátutalási megbízás” (röviden csekk) ismétlõdõ hiánya változatlanul gondunk. A banki át-utalással fizetõk száma 2009-ben valamelyest nõtt ugyan, de még mindig vannak – bizonyára a bankszámlával rendelkezõk közt is – akik csekkre várnak. Utolsó hírlevelünk mellett nem tudtunk a korábbi gyakorlat szerint újabb, figyelemfelhívó csekket küldeni azoknak, akik addig nem tettek eleget tagdíjfi-zetési kötelezettségüknek. Jelen levelünkhöz mellékeljük azt számukra, de ha módjuk van az átutalásra, ne a csekket használják. Kérjük, hogy az idei befizetéskor vegyék tekintetbe hátralékukat is. Emlékez-tetõül: az éves tagdíj 500 Ft.. (Aki közülük nem sajnálja a 80 Ft-os bélyegköltséget és a levélfeladás fá-radságát, küldje vissza a felhasználatlan csekket címünkre: III. Béla Gimnázium Baráti Köre, 6500 Ba-ja, Szent Imre tér 5.)
A többieket egyelõre a banki átutalásra biztatjuk. Aki ezt saját bankszámla híján nem tudja megtenni, néhány hónap múlva csekket fog kapni. Reméljük, elõbb-utóbb sikerül egy újabb mennyiséget szereznünk. (Elnézést kérünk. Ne szegje senkinek a kedvét ez az átmentei zavar!)

1%

A tavalyi felajánlásokról októberi hírlevelünkben már beszámoltunk.
Ezúttal csak emlékeztetünk adószámunkra: 19042226-1-03.
Legyen a kedvezményzett most is a Baráti Kör!

Az iskolai munkáról

A 2009/2010-es tanév elsõ félévében 717 tanulót értékeltünk, 22 osztályban. A félévi iskolaátlag: 4, 33; a hat évfolyamos osztályok átlaga 4,39; a négy évfolyamos osztályoké 4,27. A legkiemelkedõbb eredményeket a 13.D (4,71), 9.B (4,58), 12.C (4,60), osztályok érték el. A három legalacsonyabb osztályátlag: 11.E (3, 99), 11.C (4,03), 10.D (4,07).
24 diákunknak lett kitûnõ a bizonyítványa, a bukások száma 4. Egy tanuló két tárgyból is bukott (német nyelv, irodalom). Matematikából két tanuló nem teljesítette a félévi tantárgyi követelményeket.. A magatartás és szorgalom értékelése összhangban van az elért eredményekkel, a magatartás iskolai át-laga 4,53; a szorgalomé 4,39.
A diákok iskolai tevékenységét sok esetben jutalmazták dicséretekkel a szaktanárok (316), osztályfõnökök (245), igazgató (78).
A diákok által is ismert szabályok megsértése esetén viszont elmarasztalás jár. A félév során az osztályfõnökök 22 figyelmeztetést, 15 intést adtak, a szaktanárok 55 esetben figyelmeztettek, az igazgató 3 intõt adott. A büntetés sokszor az igazolatlan hiányzás következménye. A félév során összesen 63 órát nem tudtak igazolni a diákok.

A ciszterci gimnáziumban érettségizettek kistablói

Az iskola igazgatósága egy kiadványban szeretné köreadni minden eddig végzett osztály tablójának fényképét és a tanulók névsorát. Az 1945 elõtti tablók – sajnos – elpusztultak. Pótlásukra megõrzõtt kistablókról készített fotó adhat lehetõséget. Kérjük tagjainkat, hogy ha tudnak családjukban vagy ismeretségi körükben olyan hagyatékról, amelyben megvan valamelyik régen végzett osztály kistablója (1890-1944 közötti), értesítsék az iskolatitkárt levélben vagy a következõ e-mail címen: titkar@bajabela.sulinet.hu.
A kistablók lefényképezését az iskola vállalja. A lebonyolítás megbeszélés szerint.

Bélás hírek, információk

Szalagavató
Az elsõ félév méltó lezárása volt a január 28-án megrendezett szalagtûzõ ünnepség és bál. Hagyományos helyszínen – a MNÁMK aulájában – a 10. évfolyamosok mûsorával kezdõdött a program. Ezt az igazgatói köszöntõ, majd a szalagok feltûzése követte. A pezsgõvel való koccintást és a vacsorát a végzõs osztályok egymás utáni bemutatkozó táncprodukciói elõzték meg. Valamennyien nagy sikert arat-tak. Örülünk annak, hogy a szülõk, nagyszülõk is szép számmal megjelentek a rendezvényen. Az éjfélig tartó program továbbra is a színvonalas rendezvényeink közé sorolható.
Kitüntetések –Ericsson –díj átadása
Iskolánk tanára Dr. Szkladányi András (a képen az álló sor jobb szélén) a több évtizedes eredményes oktatónevelõ munkájáért „A matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért” kategóriában Ericsson- díjban részesült. A tanár úr 1990 óta tanít a gimnáziumban. Részt vett a fizika helyi tanterv kidolgozásában, nagy hangsúlyt fektetve a kísérletezésen alapuló fizika tanítására. Kiemelt helyen szerepel munkájában a tehetséggondozás, sokan értek el diákjai közül dobogós helyezést a megyei fizika versenyeken, vagy jutottak be országos versenyek döntõibe. 1996 óta tagja a Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizika Verseny versenybizottságának. Ez idõ alatt közel 60 feladata került kitûzésre a verseny különbözõ fordulóiban. 2008. augusztusában részt vett a magyar fizikatanárok tanulmányútján a CERN-ben. A díjat 2009. november 27-én vette át a tanár úr az MTA dísztermében. Õszinte szívbõl gratulálunk, büszkék vagyunk rá.

TUDOK – 2009

Iskolánk szervezésében – 2009. november 6-7-én került lebonyolításra a dél-alföldi régióban a középiskolai diákok részére a Tudományos Diákköri Konferencia. 22 dolgozatot hallgatott meg, illetve bírált el a zsûri 3 szekcióban. A zsûritagok a Szegedi Tudomány Egyetemrõl, a Szegedi Biológiai Kutatóintézetbõl, a Szent István Egyetemrõl, a bajai Eötvös József Fõiskoláról, az Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságról, a Türr István Múzeumból érkeztek. Szabadidejüket feláldozva szívesen vállalták ezt a feladatot. Az eredményhirdetés a záróünnepségen volt, ahol az egyes szekciók zsûri elnökei értékelték az elõadók teljesítményét, a szekciók munkáját, elmondták tapasztalataikat, és jó tanácsokkal látták el a kutató diákokat, megelégedésüknek adtak hangot a magas színvonalú, igényes elõadások miatt.
A konferencia lebonyolításáról és színvonaláról elismerõen nyilatkoztak mind a konferencia résztvevõi, mind a Kutató Diákokért Alapítvány képviselõi.
Iskolánk szervezésében – 2009. november 6-7-én került lebonyolításra a dél-alföldi régióban a középiskolai diákok részére a Tudományos Diákköri Konferencia. 22 dolgozatot hallgatott meg, illetve bírált el a zsûri 3 szekcióban. A zsûritagok a Szegedi Tudomány Egyetemrõl, a Szegedi Biológiai Kutatóintézetbõl, a Szent István Egyetemrõl, a bajai Eötvös József Fõiskoláról, az Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságról, a Türr István Múzeumból érkeztek. Szabadidejüket feláldozva szívesen vállalták ezt a feladatot. Az eredményhirdetés a záróünnepségen volt, ahol az egyes szekciók zsûri elnökei értékelték az elõadók teljesítményét, a szekciók munkáját, elmondták tapasztalataikat, és jó tanácsokkal látták el a kutató diákokat, megelégedésüknek adtak hangot a magas színvonalú, igényes elõadások miatt. A konferencia lebonyolításáról és színvonaláról elismerõen nyilatkoztak mind a konferencia résztvevõi, mind a Kutató Diákokért Alapítvány képviselõi. Diákjaink szereplése:
A történelem-irodalom-helytörténet szekcióban három díjat és egy különdíjat adott ki a zsûri. Az országos konferenciára az I., II., III. díjazott jutott tovább.
I. díj: Pass Dániel, III. Béla Gimnázium, Baja
Felkészítõ tanára: Rabi Magdolna
II. díj: Kusztor Roxána, III. Béla Gimnázium, Baja
Felkészítõ tanára: Réti Attila
Különdíj: Schultz Nikolett, III. Béla Gimnázium, Baja
Felkészítõ tanára: Jakab József
A biológia-környezetvédelem szekcióban is három díjat és egy különdíjat adott ki a zsûri. Az országos konferenciára az I.,II. díjazott jutott tovább.
I. díj: Tomasics Gyula, III. Béla Gimnázium, Baja.
Felkészítõ tanára: Schleicherné Kertész Farkas Bernadett.
III. díj: Holczer Adrienn, III. Béla Gimnázium, Baja.
Felkészítõ tanára: Masa György.